Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Interim Management & Advies | Cees Miedema 

Betreft werkzaamheden als: interim manager, interim directeur, business coach, register strateeg

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Interim Management & Advies | Cees Miedema is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven bij KVK onder nummer 50104330 die zich ten doel stelt het beoefenen van het strategisch adviseren van bedrijven, coaching van ondernemers en het uitvoeren van opdrachten op interim basis.

1.2. Op al onze aanbiedingen en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden ons niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.

1.3. Een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan ons verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk of mondeling accepteren.

1.4 Eventuele (aanvullende) afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger van onze onderneming optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die aan ons worden verstrekt.

 

 1. Aanbiedingen

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. Onze aanbiedingen zijn vier weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.

 

 1. Projectuitvoering en projectduur

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij verantwoordelijk voor de opgedragen werkzaamheden. Ter uitvoering van het project schakelen wij door ons te kiezen competente consultants in.

3.2 De afgesproken datum voor wat betreft de afronding van een onderzoek geldt bij benadering en is niet bindend. Voor overschrijding van de onderzoekstermijn zijn wij niet aansprakelijk. In geval van overschrijding van de geplande tijd die met de opdracht gemoeid is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons in kennis worden gesteld.

 

 1. Honorering

4.1 Uitsluitend indien uitdrukkelijk en schriftelijk als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, zal de afgesproken vaste prijs bij aanvang van het project worden gefactureerd.

4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van standaardtarief, bestede tijdseenheden en het aantal ingezette medewerkers. De aan ons verschuldigde bedragen zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd. Tariefaanpassingen zijn per 1 januari van een jaar mogelijk. Hiervan zal uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk melding worden gedaan.

4.3 Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

 

 1. Betaling

5.1 Betaling van zowel honoraria als gedeclareerde kosten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving naar de op de factuur aangegeven rekening. Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand.

5.2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5.3 Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500.

5.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

5.5 Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken dan wel het afronden van de werkzaamheden een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

 

 1. Wijzigingen team

6.1 Wij behouden ons het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het consultantteam of de verantwoordelijke consultant op het project te wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.

 

 1. Voortijdige beëindiging

7.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand zal worden aangehouden.

7.2 In afwijking van het hiervoor in artikel 7.1 bepaalde, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen. Indien wij op deze grond de overeenkomst beëindigen, zullen wij niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

 1. Verplichtingen opdracht gever.

8.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd voor de overeengekomen opdrachten beschikbaar zijn voor de opdracht, evenals inzage verlenen in alle gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

8.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met de derde.

 

 1. Verplichtingen opdrachtnemer

9.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

9.2 Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers zich gedragen overeenkomstig werk- en huisregels van de cliënt, welke ons ter kennis zijn gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, vertragingsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

10.2 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarnaast is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag.

10.3. Indien de gegrondheid van de klachten door de opdrachtnemer wordt vastgesteld en onder de garantieverplichting van de opdrachtnemer valt, is de opdrachtnemer naar keuze verplicht tot:

 1. levering van vervangende diensten;
 2. terugbetaling van de ontvangen betaling of creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, voor zover de betaling, de factuur en de overeenkomst op het gebrek betrekking hebben;
 3. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld;

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of niet verstrekte gegevens waarvan opdrachtgever had moeten begrijpen dat deze van belang waren voor uitoefening van de werkzaamheden.

10.5 Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen met betrekking tot aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de wet zich hier niet tegen verzet.

10.6 Gebreken met betrekking tot het leveren van diensten, dienen uiterlijk 30 dagen na het leveren van de dienst gemeld te worden. Een klacht dient gemeld te worden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende dienstverlening is gefactureerd.

 

 1. Overmacht

11.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.

11.2 Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.

11.3 Ingeval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor schade. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het al geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de overeengekomen prijzen.

 

 1. Geheimhouding

12.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn medegedeeld en zullen niet dan na overleg met de wederpartij aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

 

 1. Eigendom en auteursrechten.

13.1 De uit de werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van opdrachtnemer. Wij blijven rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of medegedeeld aan ons.

13.2 Alle door ons verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

13.3 Wij behouden ons tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Overname verbod personeel

14.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onze werknemers dan wel derden die voor ons werkzaamheden hebben verricht en die betrokken zijn of zijn geweest bij

de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Indien na onderling overleg wordt overeengekomen dat een werknemer of derde bij opdrachtgever in dienst treedt, worden aan hem wervings- en opleidingskosten in rekening gebracht ter hoogte van een bedrag van 12 bruto maandsalarissen/maandelijkse vergoedingen gerelateerd aan de betreffende werknemer of derde. Bij overtreding van deze bepaling

verbeurt opdrachtgever aan ons een boete ter hoogte van 24 bruto maandsalarissen/maandelijkse vergoedingen gerelateerd aan de betreffende werknemer of derde.

 

 1. Toepasselijkrecht

15.1 Op al onze aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 1. Nietige bepaling

16.1 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige dan wel onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK in Amsterdam.  Inschrijving: 50104330